TENDERI/ Bashkia Sarandë lëvron fond 4 milionë lekë për Shëtitoren e Ksamilit

21/07/2014:48

Shperndaje:


.
Lloji i procedurës se prokurimit: Kerkese per Propozim Punet, Prokurim elektronik,
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “ Rehabilitimi i shëtitores në Ksamil”
4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-65807-07-16-2020
5. Fondi limit: 3 980 200 ( tre milion e nenteqind e tetedhjete mije e dyqind leke ) pa TVSH
6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 20 ditë.
.

.
7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:
Data: 28/07/2020 (dd/mm/vvvv) Ora: 10:00
Vendi: www.app.gov.al
8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:
Data: 28/07/2020 (dd/mm/vvvv) Ora: 10:00
.


Postimet e fundit

©SARANDAWEB - 2021 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.