Bashkia Finiq 17 milionë për blerje mjet gërmimi

Bashkia e Finiqit ka publikuar në APP një njoftim ku bëhet e ditur shpallja e tenderit për blerjen e një mjeti gërmimi.
Në njoftim thuhet se vlera e vënë në dispozicion për këtë blerje është  1 416 666 leke  (nje milion katerqind e gjashtembedhjete mije gjashteqind e gjashtedhjete e gjashte) leke pa t.v.sh ose afërsisht 17 milionë të vjetra me t.v.sh.
Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 08/03/2019 ora 12:00