Gati asfaltimi i rrugëve Fushë Vërri – Kalasë dhe Blerimas – Finiq

Është mbyllur procedurat e tenderit “Shtresë asfalti i rrugës “Fushë Vërri-Kalasë” dhe i rrugës “Blerimas-Finiq”, me fond limit 450 milionë lekë të vjetra.
Kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1. AGBES CONSTRUKSION Vlera 430,901,520 LEKË
2. BALILI KONSTRUKSION Vlera 449,851,332 LEKË

Fitues është shpallur AGBES CONSTRUKSION dhe punimet priten të përfundojnë përpara zgjedhjeve të 25 prillit.