Bashkia Sarandë 8.4 milionë për ushqimet e të moshuarve

14/04/209:19

Shperndaje:


Bashkia Sarandë ka njoftuar shpalljen e fituesit të tenderit për furnizimin me ushqime të Qendrës Polivalente në Sarandë, ushqime të cilat në periudhën epandemisë do të shpërndahen nëpër shtëpitë e të moshuarve.

Njoftimi në APP

Lloji i procedurës: Me Negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës
3. Objekti i kontratës Blerje Artikuj Ushqimor
3.1 Numri i referencës së procedurës/lotit REF-54579-03-18-2020
4. Fondi limit 786.000 leke pa tvsh
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):
Vlera 838.104 (me TVSH) Monedha Leke
Vlera e nenkontraktimit______________me Tvsh Monedha __________________
6. Data e lidhjes së kontratës 31.03.2020
7. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit
Emri Sofia Myftari P.f
Adresa Lagja 18- Shtatori , godine nje kateshe perball me fakultetin Ekonomik. Gjirokaster Nr. NIPT K42611766Q


Postimet e fundit

©SARANDAWEB - 2021 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.