Prapaskenat e pezullimit të tenderit për tunelin e rrugës Kardhiq-Delvinë

Autoriteti Rrugor Shqiptar kërkon nisjen e një hetimi administrativ për kompaninë “Gjoka Construction” e cila po kryen punimet për ndërtimin e Rrugës së Arbrit. Por përse akuzohet firma ‘Gjoka’?
ARRSH-ja thotë se kjo firmë paraqiti të dhëna fiktive në përpjekje për të fituar tenderin për ndërtimin e tunelit të rrugës Kardhiq-Delvinë, që është ‘loti 7’ dhe që u anulua.

Firma në fjalë për të dëshmuar plotësimin e kriterit të eksperiencës në punë të ngjashme paraqiti dokumentacion që përmban informacion të rremë, lidhur me ndërtimin e tuneleve të “Rrugës së Arbrit” duke deklaruar se i ka përfunduar, por në fakt puna ende vijon.

Nga kontrolli rezultoi se punimet e marra përsipër nga firma “Gjoka” nuk kanë përfunduar sipas kontratës, pasi ende vijojnë ndërtimet e tuneleve dhe se nuk janë në standardet e kërkuara dhe të parashikuara në kontratë.

“Punimet nuk kanë përfunduar sipas kontratës. Ka zëra punimesh që janë pasqyruar si të përfunduar, por në fat puna vijon. Të dhënat e paraqitura nga firma ‘Gjoka’ janë fiktive dhe jo reale dhe nuk përputhen me punimet e kryera në terren.

Tunelet në ndërtim quhen të papërfunduara prandaj kërkojmë fillimin e një procedure hetimi administrativ lidhur me informacionin e rremë që paraqiti “Gjoka Construction” thuhet ndër të tjera në shkresën e firmosur nga ARRSH-ja në 12 shtator, që kërkon nisjen e hetimit administrativ.

Tenderi për lotin 7 të aksit rrugor Kardhiq-Delvinë, me një fond limit prej 2.33 mld lekë pa TVSH, kishte përfunduar pranë Komisionit të Prokurimit Publik, ndërkohë që ky i fundit ka konstatuar shkelje nga komisioni i Vlerësimit të Ofertave pranë Autoriteti Rrugor Shqiptar, duke kërkuar anulimin e vendimit mbi kompanitë që do të kryente punimet.

Ka qenë bashkimi I operatorëve ekonomikë “Gjoka Konstruksion” sh.a. & “Cobial” sh.p.k. & “JV “GR Albania” sh.p.k. & “Geoportal” d.o.o. degë e shoqërisë së huaj, të cilët kanë depozituar ankesën pranë KPP-së, me argumentimin se janë skualifikuar në mënyrë të padrejtë nga gara. Ata kishin ofruar 1.78 mld lekë për realizimin e punimeve, por ARRSH, pasi skualifikoi nga gara edhe 4 operatorët e tjerë pjesëmarrës në garë, shpalli fitues të tenderit bashkimin e operatorëve ekonomikë “Ircop” S.p.a. & “Sulova Ndërtim Prodhim” &”Vega” & “A&E Engineering”, që kishin dorëzuar edhe ofertën më të lartë për kryerjen e punimeve.

Me konkretisht, konsorciumi fitues, ofroi 2.29 mld lekë, një vlerë shumë pranë fondit limit prej 2.33 mld lekë të vënë në dispozicion nga ARRSH. Ndërkaq, pas shqyrtimit të ankesës, Komisioni i Prokurimit Publik i ka kërkuara ARRSH-së, kualifikimin e operatorëve ankimues, çka do të thotë se punimet për këtë vepër infrastrukturore do të kryhen me rreth 500 mln lekë më pak. Loti 7 për aksin Kardhiq-Delvinë përfshin ndërtimin e tunelit, ndërkohë që ky tender nuk ka kaluar pa probleme duke qenë se fillimisht ARRSH kërkoi rishikimin e projektit ekzistues, por me ndryshimin e drejtuesve të institucionit gara u anulua, duke u rihapur mbi bazën e projektit ekzistues.