Investim 133 milionë lekë për kamera vëzhgimi në Sarandë

Bashkia Sarandë ka njoftuar në Agjensinë e Prokurimeve Publike hapjen e proceduarave për ”Instalim kamera te sigurise ne qytet”
Fondi limit për këtë investim është 11 049 999 leke pa T.V.SH ose afërsisht rreth 133 milionë lekë të vjetra.
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 40 DITE
Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:
Data: 06/11/2019, Ora: 09:00
Deri sot nuk është bërë e ditur për publikun se cilat territore do të përfshihen nën monitorimin me kamera nga ky investim.