Pusit të Vrionit s’i del fundi, hapet tenderi i ri

08/09/2010:09

Shperndaje:


Ujësjellës Kanalizime Sha Sarandëka njoftuar hapjen e një tenderi të ri për një hapjen e një pusi në Vrion, nga ku do të furnizohet qyteti i Sarandës me ujë të pijshëm.
Mbetet e paqartë nëse ky tender është përsëritje tenderit të mëparshëm, i cili ishte parashikuar të hapej në muajin mars, por që është anulluar 3 herë, apo kemi të bëjmë me hapjen e ndonjë pusi të ri me të njëjtën vlerë parash.
Njoftimi i tenderit të parë:
Fondi për këtë tender është në vlerën e 11.880.279 (njembedhjetemilion teteqind tetedhjetemije e dyqind e shtatedhjete e
nente) leke pa tvsh ose rreth 140 milionë lekë të vjetra me tvsh.
Nga ana u Ujësjellësit kërkohet që këto punime të përfundojnë në afatin kohor prej 45 dite.
Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 19.03.2020, ora 10.00, kohë kur do të bëhet edhe hapja e ofertave.

Njoftimi i tenderit të ri:
UJËSJELLËS KANALIZIME SHA SARANDË
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri Ujesjelles-Kanalizime sha Sarande
Adresa Qafe Gjashte, Sarande
Tel/Fax 085 22 62 64
E-mail shauk.sarande@gmail.com
Faqja e Internetit www.app.gov.al
Personi Pergjegjes avjeri@gmail.com 0676049692
2. Lloji i procedurës se prokurimit: Kerkese per propozim
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër : “NDERTIM STACION I RI PUS-ÇPIMI NE VRION
DHE LIDHJA ME RRJETIN KRYESOR TRANSMETUES”
4. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-70482-09-02-2020
5. Fondi limit : 11.880.279 (njembedhjetemilion teteqind tetedhjetemije e dyqind e shtatedhjete e
nente) leke pa tvsh
6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 45 dite

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 16.09.2020, ora 10.oo
8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 16.09.2020, ora 10.oo


Postimet e fundit

©SARANDAWEB - 2021 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.