Lufta për plehrat/ Zbardhen shkaqet e anullimit të tenderit të pastrimit në Sarandë

13/06/2018:27

Shperndaje:


Pak ditë më parë Bashkia Sarandë njoftoi vendimin e Komisionit të Prokurimeve Publike për anullimin e tenderit për pastrimin e qytetit të Sarandës. Fondi limit i tenderit ishte 55 705 870,00 lekë pa tvsh.
Në këto tender të zhvilluar në 20 Janar 2020 ishin kualifikuar 2 kompani, me oferta përkatësisht:
– Pastrime Silvio 50,468,052 I kualifikuar
– Korsel 54,990,639 I kualifikuar

Pra, siç shihet, firma aktuale e pastrimit KORSEL ka paraqitur një ofertë “në kokë”, gati e bindur se do ta fitonte tenderin.
Por ka ndodhur që kompania konkuruese ka dhënë një ofertë më të ulët dhe normalisht duhet të shpallej fituese si oferta më e suksesshme, por kompania KORSEL ankimon proceduarat dhe kriteret e vendosura nga Bashkia Sarandë me të cilat ishte shpallur fituese 1 vit më parë dhe Komisioni i Prokurimit Publik, pas shqyrtimit, vendosi:

Komisioni i Prokurimit Publik, në zbatim të nenit 13 të lex specialis i propozon Agjencisë së Prokurimit Publik nisjen e hetimit administrativ në lidhje me konstatimet e mësipërme.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, nenit 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik Nr. 596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1.Të mos marrë në shqyrtim ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Korsel”, për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr.REF-46357-12-17-2019 me objekt “Pastrimi i qytetit dhe largimi i mbetjeve’’, me fond limit 55 705 870 lekë pa tvsh, zhvilluar në datën 20.01.2020 nga autoriteti kontraktor, Bashkia Sarande.
2.Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit dhe me rihapjen e
procedurës të ketë parasysh konstatimet e mësipërme të bëra nga Komisioni i Prokurimit
Publik.

VENDIMI I PLOTË file:///C:/Users/User/Downloads/Vendim%20Nr%20186.pdf


Postimet e fundit

©SARANDAWEB - 2021 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.