Bashkia Sarande tender për blerje materiale elektrike në vlerën 40 milionë lekë

02/03/2018:49

Shperndaje:


Bashkia Sarande ka shpallur tender për blerje materiale elektrike në vlerën 40 milionë lekë të vjetra.

Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “ Blerje materiale elektrike”
Fondi limit : 3 333 333 (tre million e tre qind e tridhjetë e tre mijë e tre qind e tridhjetë e tre ) lekë pa TVSH
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 12 muaj ose 365 ditë

Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 16/03/2020 Ora: 09:00


Postimet e fundit

©SARANDAWEB - 2021 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.