Bashkia Sarandë shpall fituesin e riparimit të kanalizimeve me 99.2% të vlerës

Bashkia Sarandë ka publikuar fituesin e tenderit për rikonstruksionin e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të bardha.
Sipas njoftimit, vlera e tenderit ka qenë 60 milionë lekë të vjetra me tvsh dhe Bashkia Sarandë ka shpallur fitues ofertën me vlerë
59.374.380 lekë të vjetra.
Në njoftimin e Bashkisë Sarandë nuk jepen detaje nëse në tender ka patur ose jo oferta të tjera.

PUBLIKIMI:
Lloji i procedurës: Kërkesë për Propozim, Punë, Prokurim elektronik.
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: ” Riparimi i sistemit KUB në Sarandë dhe Ksamil”
4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-40841-10-24-2019
5. Fondi limit : 5 000 000 ( pesedhjete milon ) lekë pa TVSH.
6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktorit):
Vlera: 5 937 438 ( pese milion e nenteqind e tridhjete e shtate mije e katërqind e tridhjete e tete ) lekë me TVSH. Monedha: Lekë.
Vlera e nenkontraktimit______________me Tvsh Monedha __________________
7. Data e lidhjes së kontratës : 27.11.2019
8. Emri dhe adresa e kontraktorit/ nenkontraktorit “EREDA” SHPK.