4 Kompani përjashtohen nga izolimi i tarracës së Bashkisë Sarandë. Arsyetimi

03/11/1913:03

Shperndaje:


4 Kompani janë përjashtuar nga procedura e prokurimit: “ Hidroizolim pjesor godina e Bashkise, institucioneve arsimore, shkolla Metoq dhe shkalle emergjence ne cerdhe.”
Fond limit për këtë tender ka qenë 2 083 333  lekë pa TVSH dhe kohëzgjatja e punimeve 20 ( njezet ) ditë.
Në këtë tender kanë marrë pjesë 9 kompani, ofertat e të cilave kanë qenë:
1. “DOKSANI-G ” SHPK 
Vlera : 1 488 285 lekë pa TVSH.
2. “ ILIRIA / D ” SHPK
Vlera : 1 807 360 lekë pa TVSH.
3. “6D-PLAN” ” SHPK
Vlera : 1 847 650 lekë pa TVSH.
4. “ JODY KOMPANY ” SHPK
Vlera : 1 875 685 lekë pa TVSH.
5. “MENI ” SHPK
Vlera : 2 070 970  lekë pa TVSH.
6. “ NEAL-86 ” SHPK 
Vlera : 1 643 450 lekë pa TVSH.
7. “SARDO” ” SHPK 
Vlera : 1 795 670 lekë pa TVSH.
8. “ SAVRIKAL ” SHPK
Vlera : 1 899 465  lekë pa TVSH.
9. “ ZEQILLARI ” SHPK 
Vlera : 1 675 429  lekë pa TVSH.
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1 . “ ZEQILLARI ” SHPK ME NIPT (NUIS): L 61912024 O .
Operatori Ekonimik nuk përmbush kriteret e dokumentevestandarte të tenderit.
2.“DOKSANI-G ” SHPK ME NIPT (NUIS): L 21809501 H
Operatori Ekonimik nuk përmbush kriteret e dokumenteve standarte të tenderit.
3. “SARDO” ” SHPK ME NIPT (NUIS): K 13120402 W
Operatori Ekonimik nuk përmbush kriteret e dokumenteve standarte të tenderit.
4. “ NEAL-86 ” SHPK ME NIPT (NUIS): K 04814851 T
Operatori Ekonimik nuk përmbush kriteret e dokumenteve

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Bashkia Sarandë ka informuar se ILIRIA / D ” SHPK  Adresa:  Lagjia Nr. 1, Rruga Telat Noga ,Pallati Nr.2,Ap.nr.4 Sarandë], se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [1 807 360  lekë pa TVSH.] është identifikuar si oferta e suksesshme.

Në rast se fituesi nuk pajtohet me këtë kërkesë, ose tërhiqet nga nënshkrimi i kontratës, Bashkia Sarandë njofton se kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 1 847 650  lekë pa TVSH.


Postimet e fundit

©SARANDAWEB - 2021 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.