Gjykata: Bashkëjetuesi të largohet nga shtëpia, të mos afrohet te fëmijët

Gjykata e Sarandës ditën e sotme ka vendosur Urdhër të menjëhershëm mbrojtjeje për 2 fëmijët dhe largimin e bashkëjetuesit nga shtëpia, pasi shtëpia në të cilën ata jetonin është marrë me qera nga nëna 41- vjecare prej vitit 2012.

VENDIMI:

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Sarande me vendimin e saj civile date 25.01.2020
VENDOSI
-Pranimin e kerkese padise se paditesave.
-Leshimin e urdherit te menjehershem te mbrojtjes duke e detyruar te paditurin A M;
Te mos kryeje asnje veprim dhe presion psikologjik, ndaj paditesave .
Urdherohet i padituri A M, qe brenda 48 oreve, te mare sendet e tij personale dhe te largohet nga banesa qe paditesja E M ka me qera, ne lagjen nr.3, mbrapa gjimnazit, Sarande.
Detyrohet i padituri A M, qe gjate periudhes qe ky urdher mbrojtjeje eshte ne fuqi, te mos kete kontakte me paditesat, dhe mos ti afrohet atyre nen distancen 100 m.
-Ky vendim perben titull ekzekutiv.
-Ngarkohen Zyra Permbarimore Sarande, Komisarati i Policise Sarande dhe Bashkia Sarande (Zyra e Sherbimeve Sociale prane saj ) me ekzekutimin e tij.
-Shkelja e urdhrit te mbrojtjes prej te paditurve, perben veper penaIe ne kuptim te nenit 320 te Kodit Penal.
‘Ky urdher mbrojtjeje ka fuqi deri me date 13.02.2020 ora 13:00, date kur ne kete gjykate do te zhvillohet seanca per vertetimin e urdhrit te mbrojtjes.
-Kopje te ketij vendimi t’i dergohen Komisariatit te Policise Sarande, Zyres se Permbarimit Sarande dhe Bashkia Sarande, Zyres se Sherbimeve Sociale prane saj.
-Shpenzimet gjyqesore sic jane kryer.
-Kunder vendimit lejohet ankim i vecante, brenda 5 diteve ne Gjykaten e Apelit Gjirokaster.
-U shpall ne Sarande, sot me date 25.01.2020