Ofertë punësimi për disa pozicione pune në Bougainville Bay

Bougainville Bay Hotel ofron vende te lira pune per pozicionet :
Recepsionist
Krye kuzhinier
Ndihmes kuzhinier
Krye kamarier
Kamarier restoranti
Banakier
Barman
Menaxher Housekeeping
Menaxher Food and Beverage
Financier
Shitese
Bellboy
Shofer
Sanitare
Masazhatore
Estetiste

Kandidatët të cilët plotësojnë kërkesat e lartëpërmëndura, janë të lutur të dërgojnë CV, deri me date 15/04/2018, në adresën si më poshtë:
e-mail: [email protected]
Recepsionist :
Detyrat dhe pergjegjesite:
Demostron nje nivel te larte sherbimi per klientet ne cdo kohe.
Demostron njohuri per kategorine e dhomave te hotelit/cmimet/paketat/promocionet si dhe njohuri per produkte te pergjithshme te hotelit.
Aplikon politikat e hotelit, termat dhe kushtet ndaj klientit.
Perdor procedurat e duhura ne lidhje me pranimin e monedhave te huaja, kartave te kreditit dhe parave ne baze te politikave te hotelit.
Performon detyra te tjera te kerkuara nga manaxhimi.
Kerkesat e punes dhe aftesite:
Preferohet diplome universitare ne manaxhim, komunikim apo hoteleri turisem.
Preferohet 2 vite eksperience pune te ngjashme.
Kerkohet rrjedhshmeri ne gjuhen angleze (e shkruar dhe e folur).
Etik e shkelqyer ne komunikimin ne telefon dhe aftesi per tu fokusuar nga nderprerjet e shpeshta.
Aftesi te shkelqyera ne kujdesin e klientit.
Duhet te jete fleksibel dhe e afte te punoj nen presjon.
Njohuri bazike te paketes MS Office.
Kerkohet njohurit baze matematikore ne PC (mbledhje/zbritje/shumezim/pjestim)
Zotesi per tu perqendruar ne nevojat e klientit, aftesi per te qendruar i qete dhe i sjellshem gjate gjithe kohes.
Krye kuzhinier
Detyrat dhe Pergjegjesite:
Mbikqyr veprimtarin e restorantit. Siguron perputhshmerin me politikat standartet dhe procedurat e ushqimeve dhe pijeve.
Miremban procedurat e pergatitjes se ushqimit dhe standertet e duhura te magazinimit.
Planifikon dhe manaxhon sasi ushqimore ne varesi te kerkesave te restorantit.
Krijon menu ditore dhe sezonale per restorantin.
Siguron pajtueshmeri me te gjitha ligjet dhe rregullat e shtetit.
Logarit produktet ditore te nevojshme.
Pergatit ushqime te te gjitha llojeve perfshire ketu kerkesat speciale te klienteve.
Kontrollon cilesin e produkteve te gatuara dhe te pagatuara per te siguruar standartin e kerkuar.
Percakton menyren e prezantimit te pjatave dhe krijon mostra dekorative.
Perzgjedh, trajnon dhe supervizon te gjithe kuzhinieret, ndihmesit e kuzhines dhe stafin e sherbimit.
Asiston ne kenaqesin e plote te klientit.
Miremban pamjen, higjenen dhe sherbimin e kuzhines ne standartet e duhur.
Kerkesat e punes dhe aftesite:
Minimalisht pese vjete eksperience si krye kuzhinier ne restorant apo hotel me 4 ose 5 yje.
Preferohet kantidat me diplome kulinarie
Ekperience ne manxhimin e kostove.
Aftesi te mira organizimi dhe planifikimi.
Aftesi per te krijuar receta standarte.
I afte per te kryer furnizime dhe per te mbajtur inventarin
Eksperience per trajnime, manaxhimi bazik financiar dhe sherbim klienti.
Ndihmes kuzhinier
Detyrat dhe Pergjegjesite:
Pergatit te gjithe artikujt ushqimore sipas metodave dhe recetave te percaktuara
nen mbikqyrjen e supervizorit.
Merr pjese ne udhezimet qe jepen mbi politikat dhe standartet e kontrollit te racionit ne pjate.
Magazinon te gjithe artikujt ushqimore sipas procedurave te percaktuara.
Zbaton rregullat e higjenes dhe sigurise ne pune.
Mban paster dhe kujdeset per pajisjet e kuzhines.
Kerkesat e punes dhe aftesite:
Minimalisht 3 vjete eksperience si ndihmes kuzhinier ne restorant apo hotel.
Preferohet kantidat me diplome kulinarie
Krye kamarier
Detyrat dhe Pergjegjesite:
Ka njohuri te plote te pershkrimit te menus dhe listes se veres per te qen i afte te bej sygjerime tek klientet.
Pergjegjes per ekzekutimin e suksesshem te trajnimit per kamarieret e restorantit.
Supervizon stafin per te sigurar nje sherbim ne standartin e kerkuar.
Miremban dhe permireson standarte e restorantit.
Kerkesat e punes dhe aftesite:
Dy ose me shume vite eksperience si krye kamarier, preferohet ne restorant apo hotel me 4 ose 5 yje.
Njohuri te gjera per restorantin dhe industrine e sherbimit te ushqimit.
Kerkohet rrjedhshmeri ne gjuhen angleze.
Kamarier restoranti
Detyrat dhe Pergjegjesite:
Performon detyrat e perditeshme te sherbimit te ushqimit apo pijeve ne standartin e kerkuar.
Njohuri mbi prezantimin e ushqimit dhe veres
Ruan standartet e hotelit dhe miresjellje ne sherbim.
Aftesi per te mbledhur, zbritur, shumezuar dhe pjestuar. Aftesi per te praktikuar veprimet e larte permendura ne Leke apo Euro.
Performon detyra te perditeshme te pergjithshme.
Monitoron dhe mbikqyre klientit per te siguruar nje kenaqesi te plote per ushqimin dhe sherbimin. Pergjigjet menjehere dhe me miresjellje per cdo kerkese.
Pergatit faturen, merr pagesen, pranon pagesa me karte krediti apo ben ndryshime nen supervizimin e manaxherit te restorantit.
Kerkesat e punes dhe aftesite:
Dy ose me shume vite eksperience. Preferohet ne hotel apo restorant me 4 ose 5 yje.
Kerkohet rrjedhshmeri ne gjuhen angleze.
Njohuri mbi prezantimin e ushqimit dhe veres.
Njohuri mbi kodin e veshjes se hotelit.
Banakier
Detyrat dhe Pergjegjesite:
Mundeson nje eksperience te kendshme per te gjithe klientet
Eshte i pranishem ne banakun e barit per te sherbyer (klienteve/stafit te sherbimit)
Ka njohuri te plota mbi ushqimin, pijeve alkolike, birres dhe veres se sherbyer.
Aplikon sygjerime pozitive per te drejtuar klientin.
Mundeson nje sherbim te pergjegjshem per pijet alkolike..
Performon detyra te tjera te pergjithshme te nje banakjeri.
Kerkesat e punes dhe aftesite:
Tre ose me shume vite eksperience.
Te njohe shume mire gjuhen angleze.
Informacion te plote mbi miksimet e alkolit, menun e pijeve klasike.
Shkathtesi
Sherbim te shkelqyer klienti.
Barman
Detyrat dhe Pergjegjesite:
Përgatit porosinë me përpikmëri dhe në kohën e duhur.
Përgatit pijet (kokteilet) alkoolike ose joalkoolike,
Të vlerësoje dëshirat dhe shijet e klientëve, njëkohësisht të bëjë dhe rekomandime.
Të jetë kreativ/ në përgatitjen e pijeve të ndryshme.
Të informojë menaxherin për produktet që mungojnë dhe që duhen porositur.
T’u shërbejë sa më mirë klientëve të ulur në barin e pishinës verore.
Kerkesat e punes dhe aftesite:
Tre ose me shume vite eksperience.
Informacion te plote mbi miksimet e alkolit, menun e pijeve dhe pergatitjen e koktejleve klasike.
Të njoh shumë mirë gjuhën angleze dhe italiane
Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese.
Shkathtesi
Sherbim te shkelqyer klienti.
Të jetë fleksibël me orare.
Menaxher Housekeeping
Detyrat dhe Pergjegjesite:
Pergatitje orari dhe plan pune per punonjesit e departamentit. Kontroll i uniformave dhe higjenes personale.
Supervizimi i ambjenteve te resortit dhe supervizim i puneve te kryera ne baze te planit te dhene te punes.
Rekrutimi stafi. Trajnimi i stafit te ri dhe permiresim i stafit ekzistues mbi procedurat dhe proceset e punes. Kontroll i ndjekjes se procedurave dhe marrja e masave per mos kryerje te detyrave.
Suporti i personelit dhe dhenja e zgjidhjeve per situata te komplikuara.
Pergjegjes per kryerjen e porosive per departamentin. Parashikimi i materjaleve dhe sasive te nevojshme. Perzgjedhja e detergjenteve dhe mjeteve te punes. Kontrolli per efikasitetin e tyre. Mbajtja nen kontroll i stockut per te mos kaluar ne over stock dhe out of stok.
Ruajatja e stokut per aksesoret e klieneteve, uniformave te stafit, teshave te restorantit, peshqireve dhe cercafeve.
Kordinimi me recepsionin dhe organizimi i punes ne baze te okupances. Organizimi i punes ne menyre qe dhomat dhe apartamentet te jene gati per check in ne orarin e paracaktuar.
Pergjegjes jo vetem per pastrimin por dhe problemet teknike te ambjenteve. Koordinim i mire me departamentin e mirembajtjes. Ndjekja deri ne fund per zgjidhjen e problematikave.
Koordinimi me magazinen qendrore per terheqjen e mallave te nevojshme ne baze te procedurave.
Pergjegjese per punen ne lavanderi dhe mirefunksionimin e saj. Pastrimi ne kohe te teshave dhe uniformave. Pergjegjes per uniformat e gjithe stafit te hotelit. Pergjegjese per iventarin.
Perpilimi i raporeve ditore dhe javore
Performon detyra te tjera te kerkuara nga manaxhimi.
Kerkesat e punes dhe aftesite:
Kater ose me shume vite experience ne departamentin e pastrimit. Preferohet ne hotel me 4 ose 5 yje.
Aftesi ne paketat MS Office .
Njohja e gjuheve te huaja, Anglisht e domosdoshme.
Aftesi te mira komunikimi dhe organizimi.
Aftesi per te drejtuar nje skuader me 30 ose me shume anetare stafi nen presion kohore.
Mbajtja e inventarit, parashikimi i nevojave dhe ruajtja e rezervave ne perputhje me nevojat e hotelit.
Menaxher Food and Beverage
Detyrat dhe Pergjegjesite:
Cakton dhe delegon pergjegjesine dhe autoritetin për ushqim dhe pije tek departamente: shërbim në dhomë, restorante, salla e konferencave, kuzhina, dhe bar.
Zbaton kontrollin efektiv per ushqimet, pijet dhe kontrollin e kostove te punes per te gjitha hapesirat. Perzgjedh, trajnon, zhvillon dhe siguron nje performance te rregullt per stafin e departamentit F&B.
Cdo fund muaji, organizon inventarizimin e mallrave ne hapesirat e F&B dhe ben zbardhjen e rezultatit te inventarit te tyre.
Ne bashkepunim me menaxherin financier, cdo fund muaji organizon inventarizimin e paisjeve dhe orendive (AQT) te hapesirave bar dhe restorant, evidenton problematikat (nese ka) dhe zbardh dhe njehson inventarin fizik me inventarin kontabel te tyre.
Bazohet ne standartet e hotelit dhe ne nivelet e sherbimit per te rritur shitjet dhe per te ulur kostot, perfshire ketu ushqimin, pijet, furnizimin dhe shpenzimet e punes dhe sherbimit.
Mban te sigurta dhe te shendetshme facilitetet duke ndjekur dhe zbatuar standartet dhe procedurat sanitare ne perputhje me rregullat ligjore dhe shendetsore.
Shqyrton dhe vlereson rregullisht kenaqesin e klientit per secilin restorant, bar dhe rekomandon politika te reja operative nese eshte nevojshme.
Krijon dhe implementon procedura operacional.
Pergjegjes per prokurimin e paisjeve te renda dhe te lehta per ambjentet e guzhines, salles se restoranteve dhe bareve.
Krijon dhe ruan sherbime standarte per te gjitha hapesirat.
Kerkesat e punes dhe aftesite:
Shtate ose me shume vite eksperience pune ne industrine e hotelerise.
Eksperience per te kordinuar departamente te ndryshme.
Kerkohet rrjedhshmeri ne gjuhen angleze (e shkruar dhe e folur).
Aftesi ne paketat Ms office.
Njohuri te plote te ligjeve te qeverise qe lidhen me industrine e hotelerise.
Aftësi për të punuar nën presion dhe ne ambjente me ritem te larte pune.
Financier
Detyrat dhe Pergjegjesite:
Pasqyron te dhenat ne programin financiar, duke kontrolluar kontratat, faturat etj.
Rakordimin e furnitoreve dhe klienteve
Te pergatise Raportet Periodike Financiare, (PASH/CASH FLOW) si dhe Pasqyra te tjera vjetor
Mbajtja, kontrolli dhe rakordimi i dokumentacionit financiar te kompanise sipas legjislacionit ne fuqi (Fatura, arka, banka, listepagesa)
Miremban dosjen e klienteve duke pergatitur raporte periodike ne lidhje me faturimet dhe arketimet
Bashkepunon me departamentet per te identifikuar, verifikuar dhe zgjidhur problemet financiare te ndryshme
Realizon Kontabilizime mujore dhe pergatit cdo raport tjeter specifik qe kerkohet;
Kontrolli mujor i librave te shitjes dhe blerjes;
Rregjistrimi i veprimeve te bankes dhe arkes,kontrolli dokumentacionit dhe rakordimi i llogarive kontabel
Te jete e afte te ndjeke dhe menaxhoje te gjitha çeshtjet financiare konform legjistlacionit ne fuqi
Kerkesat e punes dhe aftesite:
Te kete perfunduar studimet ne fakultetin Ekonomik (preferohet diplome universitare ne profilin Finance dhe Kontabilitet
Te kete njohuri mbi legjislacionin fiskal dhe dokumentat financiare
Te jete i informuar per rregullat dhe ligjet e punes
Te kete njohuri shume te mira te programeve te paketes Microsoft Office si dhe te programit Alphaweb
Te jete i kulaifikuar profesionalisht
Eksperienca ne fushen e bar-restoranteve dhe turizmit perben avantazh si dhe eksperienca e meparshme ne zyre kontabiliteti.
Te kete aftesi te mira nderpersonale dhe komunikimi;
Të karakterizohet nga ndershmeria, integriteti, konfidencialiteti dhe korrektesia
Te zbatoje politikat, drejtimet dhe procedurat e kompanise.
Shitese
Kerkesat e punes dhe aftesite:
Preferohet 2 vite eksperience pune te ngjashme.
Kerkohet njohuri te mira ne gjuhen angleze dhe italiane.
Aftesi te shkelqyera ne kujdesin e klientit.
Te kete aftesi komunikuese dhe bindese.
Bellboy
Kerkesat e punes dhe aftesite:
Aftesi mesatare komunikimi ne gjuhen Angleze.
Aftesi fizike per te ngritur pesha te renda.
Aftesi per te ecur per periudha te gjata.
Leje drejtimi.
Zotesi per tu perqendruar ne nevojat e klientit, aftesi per te qendruar i qete dhe i sjellshem gjate gjithe kohes.
Shofer
Kerkesat e punes dhe aftesite:
Shofer per itinerare te ndryshme.
Te jete person i rregullt dhe i pergjegjshem.
Njohja e gjuhes angleze perben perparesi.
Te jete i afte te pershtatet shpejt dhe te jete fleksibel me oraret e punes.
Sanitare
Kerkesat e punes dhe aftesite:
Te realizoje me perpikmeri detyrat qe i ngarkohen.
Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të jetë korrekte.
Te jete e motivuar ne realizimin e kerkesave te punes.
Te kete perkushtim maksimal gjate orarit te punes.
Te karakterizohet korrektesia.
Mosha nga 30-50 vjec
Masazhatore
Estetiste
Kandidatët të cilët plotësojnë kërkesat e lartëpërmëndura, janë të lutur të dërgojnë CV, deri me date 15/04/2018, në adresën si më poshtë:
e-mail: [email protected]
Të gjitha aplikimet trajtohen në mënyrë konfidenciale sipas ligjit për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale“