Njoftim punësimi në Universitetin e Sarandës

Universiteti i Tiranës shpall konkursin për 1(një) vend të lirë pune për personel akademik në degën e Administrim- Turizmit në Filialin e UT-së, Sarandë në kategorinë “Asistent- Lektor”.

Universiteti i Tiranës shpall konkursin për për vendin e punës për personel ndihmës akademik me
karakter administrativ në Filialin e UT-së, Sarandë, i emërtesës: “Kryesekretar”

Universiteti i Tiranës shpall konkursin për 2 (dy) vende të lira pune për personel akademik të kategorisë “Asistent- Lektor në këtë Filial, konkretisht 1(një) në degën administrim-turizëm dhe
1(një) tjetër në degën e gjuhës angleze,

Universiteti i Tiranës shpall konkursin për 1(një) vend të lirë pune për personel akademik në degën e Administrim- Turizmit në Filialin e UT-së, Sarandë në kategorinë “Asistent- Lektor”.

Kandidatët konkurentë për 1(një) vend të lirë pune për personel akademik në degën e Administrim- Turizmit në Filialin e UT-së Sarandë, në kategorinë “Asistent- Lektor”, duhet të plotësojnë këto kritere:
a- Kritere të përgjithshme:
 Të ketë diplomën “Master i Shkencave” ose diploma ekuivalente me to (DIND) në fushën e Ekonomisë, të mbrojtur në Fakuletin e Ekonomisë të UT-së ose në universitetet e tjera publike në vend ose jashtë vendit në të njëjtën fushë, të njohura nga MASR.
 Të ketë notë mesatare mbi 8 në Bachelor, mbi 9 në Master i Shkencave dhe mbi 8 në rastin
e Diplomave të Integruara në Nivelit të Dytë (DIND).
 Të zotërojë me dëshmi një gjuhë të huaj perëndimore.
 Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata apo të jetë në ndjekje penale.
b- Kritere të veçanta:
 Preferohen të njohin gjuhën angleze
 Preferohen kandidatët që kanë vendbanimin në qytetin/rrethin e Sarandës.
 Preferohen kandiatë që kanë përvojë më mësimdhënie në shkollat e larta
 Preferohen të kenë botime shkencore, artikuj me faktorë impakti, pjesëmmarje në
konferenca etj
Kandidatët konkurrentë duhet të paraqesin këtë dokumentacion:
1. Kërkesë me shkrim
2. Curriculum vitae
3. Diplomë e studimeve universitare (fotokopje e noterizuar).Për diplomat e marra në universitetet
e huaja, duhet të dorëzohet fotokopje e noterizuar e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent.
4. Listë notash (fotokopje e noterizuar)
Për diplomat master të marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet fotokopje e noterizuar e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent ose vërtetim që janë në proces njohje.
5. Dëshmi të pjesëmarjes në konferenca apo seminare, ëorkshop etj
6. Të ketë dy rekomandime, nga të cilat të paktën një prej një profesor ose profesor i asociuar nga
fakulteti ku është diplomuart
7. Dëshmi penaliteti
8. Dëshmi e zotërimit të gjuhës së huaj (fotokopje e noterizuar).
10.Kopje të botimeve të artikujve, teksteve, revista, projekte shkencore etj.
Dokumentat dorëzohen pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore në Rektoratin e Universitetit të Tiranës.
Përzgjedhja e kandidatëve fitues do të bëhet nëpërmjet konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtpërdrejta.
Afati i dorëzimit të dokumentacionit është nga data 29.10.2018-12.11.2018.
Për çdo sqarim mund të kontaktoni në numrin e telefonit 225 84 49. 

 

Universiteti i Tiranës shpall konkursin për për vendin e punës për personel ndihmës akademik me karakter administrativ në Filialin e UT-së, Sarandë, i emërtesës: “Kryesekretar”.
Kandidatët konkurrentë për vendin e punës për personel ndihmës akademik me karakter administrativ, i emërtesës “Kryesekretar”, duhet të plotësojnë këto kritere:
1. Të ketë përfunduar ciklin e dytë të studimeve Master Profesional ose Shkencor ose diploma ekuivalento me to DIND.
2. Të ketë përvojë pune në fusha të ngjashme ose të njëjta me vendin ku konkuron.
3. Preferohet të njohë një gjuhë të huaj.
4. Të njohë me dëshmi programet e kompjuterit.
5. Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, etike profesionale dhe të punës në grup, si dhe shprehi dhe shkathtësi të komunikimit on-line.
6. Të jetë i gatshëm për të punuar edhe përtej orarit zyrtar kur të jetë e nevojshme.
7. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.
8. Të mos jetë marrë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna.
9. Të jetë me venbanim të rrethin e Sarandës.
Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore të Rektoratit të Universitetit të Tiranës, këto dokumenta:
1. Kërkesë me shkrim.
2. CV
3. Kopje të diplomës dhe të listës së notave (të noteruar).
4. Të paktën dy referenca nga punëdhënësit e fundit.
5. Dëshmi të njohjes të gjuhës angleze apo të çdo çertificatë apo dëshmie kualifikimi që mund të ketë ( të noteruar)
6. Kopje të librezës së punës dhe të kontributeve të sigurimeve shoqërore.
7. Raport mjekësor për aftësinë në punë.
8. Dëshmi penaliteti.
Dokumentat pranohen nga data 29.10.2018-12.11.2018.
Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjet konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta.
Për çdo sqarim mund të telefononi në numrin 22 584 49.

Universiteti i Tiranës shpall konkursin për 2 (dy) vende të lira pune për personel akademik të
kategorisë “Asistent- Lektor në këtë Filial, konkretisht 1(një) në degën administrim-turizëm dhe
1(një) tjetër në degën e gjuhës angleze,
Buletini Nr. 43 datë 29 Tetor 2018 Agjencia e Prokurimit Publik
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave Tel.+ 355 4 22 77 510 https://www.app.gov.al 445/464
I. Kandidatët konkurentë për vendin e lirë të punës për personel akademik të kategorisë “asistentlektor”
në degën Administrim -Turizëm, duhet të plotësojnë këto kritere:
a- Kritere të përgjithshme:
1. Të ketë diplomën “Master i Shkencave” ose diploma ekuivalente me to (DIND) në fushën e
Ekonomisë, të mbrojtur në Fakultetin e Ekonomisë të UT-së ose në universitet e tjera publike në
vend ose jashtë vendit në të njëjtën fushë, të njohura nga MASR.
2. Të ketë notë mesatare mbi 8 në Bachelor, mbi 9 në Master i Shkencave dhe mbi 8 në rastin e
Diplomave të Integruara në Nivelit të Dytë (DIND).
3. Të zotërojë me dëshmi një gjuhë të huaj perëndimore.
4. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata apo të jetë në ndjekje penale.
b- Kritere të veçanta:
1. Preferohet të njohë gjuhën angleze.
2. Preferohet të jetë me vendbanim të qytetin/ rrethin e Sarandës.
3. Të ketë përvojë në mësimdhënie në shkollat e larta.
4. Të ketë botime shkencore, artikuj me faktorë impakti, pjesëmarje në konferenca etj
5. Të ketë kualifikime apo studime në nivel pasuniversitare në fushën përkatëse
II. Kandidatët konkurentë për vendin e lirë të punës për personel akademik të kategorisë “asistentlektor”
në degën e gjuhës angleze, duhet të plotësojnë këto kritere:
a- Kritere të përgjithshme:
1. Të ketë diplomën “Master i Shkencave” ose diploma ekuivalente me to (DIND) në degën e
gjuhës angleze, të mbrojtur në UT-së ose në universitet e tjera publike në vend ose jashtë vendit
në të njëjtën degë, të njohura nga MASR.
2. Të ketë notë mesatare mbi 8 në Bachelor, mbi 9 në Master i Shkencave dhe mbi 8 në rastin e
Diplomave të Integruara në Nivelit të Dytë (DIND).
3. Të zotërojë me dëshmi një gjuhë të huaj të dytë perëndimore.
4. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata apo të jetë në ndjekje penale.
b- Kritere të veçanta:
1. Preferohet të jetë me vendbanim të qytetin/ rrethin e Sarandës.
2. Të ketë përvojë në mësimdhënie në shkollat e larta.
3. Të ketë botime shkencore, artikuj me faktorë impakti, pjesëmarje në konferenca etj
Kandidatët konkurrentë duhet të paraqesin këtë dokumentacion:
1. Kërkesë me shkrim
2. Curriculum vitae
3. Diplomë e studimeve universitare (fotokopje e noterizuar).Për diplomat e marra në
universitetet e huaja, duhet të dorëzohet fotokopje e noterizuar e çertifikatës së
njohjes nga organi kompetent.
4. Listë notash (fotokopje e noterizuar)
Për diplomat master të marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet fotokopje e noterizuar
e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent ose vërtetim që janë në proces njohje.
5. Dëshmi të pjesëmarjes në konferenca apo seminare, ëorkshop etj
Buletini Nr. 43 datë 29 Tetor 2018 Agjencia e Prokurimit Publik
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave Tel.+ 355 4 22 77 510 https://www.app.gov.al 446/464
6. Të ketë dy rekomandime, nga të cilat të paktën një prej një profesor ose profesor i
asociuar nga fakulteti ku është diplomuart
7. Dëshmi penaliteti
8. Dëshmi e zotërimit të gjuhës së huaj (fotokopje e noterizuar).
9. Kopje të botimeve të artikujve, teksteve, revista, projekte shkencore etj.
Dokumentat dorëzohen pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore në Rektoratin e Universitetit të
Tiranës.
Përzgjedhja e kandidatëve fitues do të bëhet nëpërmjet konkurimit me dosje dhe me intervista të
drejtpërdrejta.
Afati i dorëzimit të dokumentacionit është nga data 29.10.2018-12.11.2018.
Për çdo sqarim mund të kontaktoni në numrin e telefonit 225 84 49.