Njoftim punësimi në Spitalin e Sarandës

 

Ne zbatim e urdherit te Ministrit te Shendetesise, Nr. 51 date 13.12.2011 “per
kriteret e punesimit ne sherbimin shendetesor publik,per shkak te mos paraqitjes se
asnje kandidati per pozicionin e Pergiegjesit te Sektorit te Finances Drejtoria e sherbimit
Spitalor Sarande, rishpall konkursin, per vend te lire pune, ne pozicionin si me
poshte.
1.Pergjegjes I Sektorit te Finances
Kandidatet duhet te plotesojne kerkesat e meposhtme:
1- vende pune.
Kerkesa te detyrueshme:
Diploma e shkolles se mesme (fotokopje e noterizuar
Diploma e shkolles se Larte dega Finance-Kontabilitet (fotokopje e noterizuar)
Certifikat notash, (fotokopje e noterizuar)
Referenca nga punedhenesi i meparshem
Deshmi Penaliteti.
Vjetersi jo me pak se 5-vite pune
Kritere te vleresimit me pike:
Nota nesatare.
Provime pasuniversitare, grada shkenecore.
Eksperienca e punes
Aftesi te punes ne grup.
Njohuri per kompjuterin (preference) dhe kualifikime te tjera.
Paragitja e dokumentave
Kandidatet, per tu pranuar ne konkurs, duhet te paragesin keto dokumenta
1.Kerkese per punesim
2.Curikulum Vitae.
3.Diplomen e shkolles se larte dhe listen e notave, (fotokopje te noterizuar)
4.Diplome te shkolles se mesme (te noterizuar).
5.Libreze e punes fotokopje).
6.Karten e identitetit (fotokopje).
7.Raport mjekesor te leshuar nga KML, per giendjen shendetesore.
8. Certifikata, diploma (fotokopje te noterizuara) per njohurite e gjuheve te huaja, kompjuter,ne konkurse apo trajnime, etj.

Mosparaqitja e dokumentave te mesiperm, e skualifikon automatikisht kandidatin
Dokumentat duhet te paraqiten prane Drejtorise se Sherbimit spitalor Sarande, prane zyres se Specialistit te burimeve njerezore deri me date 22.11.2018.