Njoftim punësimi në Spitalin e Delvinës

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Delvine shpall 1( nje) vende te lire pune ne pozicionin:
Pergjegjes Sektori Finances.
Kerkesa per pozicion:
-Te kete mbaruar arsimin e larte per ekonomik .
-Te kete ekksperience pune.
-Te kete aftesi per te punuar dhe nxitur punen ne grup.
-Te kete aftesi te mira komunikuese.
-Te kete deshmi per kualifikime te ndryshme.
Te interesuarit duhet te paraqesin keto dokumenta:
-Diplome + liste notash ( e noterizuar )
– Deshmi penaliteti.
-Certifikate familjare.
-Fotokopje te kartes se identitetit.
-Kerkese me shkrim per aplikim per kete pozicion pune.
-Curriculum Vitae.
-Raport mjeko-ligjor.
-Vertetim nga gjykata.
-Vertetim nga prokuroria.
-Libreze pune.
Kandidatet e interesuar duhet te paraqesin dokumentat ne Drejtorine e Sherbimit Spitalor Delvine Brenda 5 diteve nga dita e shpalljes se njoftimit ne Buletin.